GIỚI THIỆU


Hai bức thư pháp "Mộc Nhân" này do thư pháp gia Lý Đăng Khoa
 - câu lạc bộ thư pháp Hội An thư tặng trên giấy dó
Hội An -  Tân Mão - thu

* Lê Đức Thịnh -   bút hiệu  Mộc nhân
MỘC NHÂN là bút hiệu được lấy từ câu nói của Quản Trọng (thời chiến quốc) :
           "THẬP NIÊN CHI KẾ, MẠC NHƯ THỤ  MỘC
             CHUNG THÂN CHI KẾ, MẠC NHƯ THỤ  NHÂN"
                ( Tính kế mười năm, không gì bằng trồng  cây
                      Tính kế  cả đời, không gì bằng trồng  người )


    Nguyên văn trong sách "Quản Tử" - 管子, tương truyền do Quản Trọng làm ra ở thiên "Quyền tu" - 权修, có đoạn:

          "Nhất niên chi kế, mạc như thụ cốc; thập niên chi kế, mạc như thụ mộc; chung thân chi kế, mạc như thụ nhân. Nhất thụ nhất hoạch giả, cốc dã; nhất thụ thập hoạch giả, mộc dã; nhất thụ bách hoạch giả, nhân dã. Ngã cẩu chủng chi, như thần dụng chi, cử sự như thần, duy vương chi môn."

          一年之计莫如树谷十年之计莫如树木终身之计莫如树人一树一获者谷也;一树十获者木也一树百获者人也我苟种之如神用之举事如神唯王之门.

          (Kế cho một năm thì không gì bằng trồng lúa; kế cho mười năm thì không gì bằng trồng cây; kế cho suốt đời thì không gì bằng trồng người. Trồng một mà lợi ích một đó là lúa; trồng một mà lợi ích mười, đó là cây; trồng một mà lợi ích một trăm đó là con người. Nếu chúng ta chú trọng trồng người, thì hiệu dụng như thần, làm việc mà thu được hiệu quả thần kì thì chỉ có con đường của bậc vương giả mới có thể làm được)

         * Đây là trang giao lưu Văn nghệ, Nghề nghiệp, Đời sống, Xã hội.
          Rất mong nhận được bài viết của bạn bè gần xa theo địa chỉ email                                                                       leducthinhqn@gmail.com

                                                                   ***
                Đang ẩn :  714b.
                                   223. 
                                   822.