31/03/2016

759. THE SUITCASE - CÁI VA LI

Nguồn: Internet
Share this reflection with anyone you love or appreciate. Enjoy every second you live.
Hãy chia sẻ quan điểm nầy với bất cứ người nào mà bạn thương yêu hay quý mến. Hãy tận hưởng mỗi giây bạn sống.

A man died, when he realized it, he saw God coming closer with a suitcase in his hand.
God said: Alright son, it’s time to go.
Surprised the man responded:
- Now? So soon? I had a lot of plans...
- I'm sorry but it’s time to go.
- What do you have in that suitcase? the man asked.
God answered: Your belongings.
- My belongings? You mean my things, my clothes, my money?
God answered: Those things were not yours; they belonged to the earth.
- What do you have in that suitcase? the man asked.
- Is it my memories? The man asked.
God answered: Those never belonged to you; they belonged to Time.
- Is it my talents?
God answered: Those were never yours; they belonged to the circumstances.
- Is it my friends and family?
God answered: I'm sorry they were never yours; they belonged to the path.
- Is it my wife and son?
God answered: They were never yours; they belonged to your heart.
- Is it my body?
God answered: that was never yours; it belonged to the dust.
-Is it my soul?
God answered: No, that is mine.
Full of fear, the man took the suitcase from God and opened it just to find out the suitcase was empty.
With a tear coming down his cheek, the man said: I never had anything???
God answered: That is correct, every moment you lived were only yours.
***
Life is just a moment--A moment that belongs to you. For this reason enjoy this time while you have it.
Don't let anything that you think you own stop you from doing so.
Live Now!
Live your life!
Don't forget to be happy; that is the only thing that matters.
Material things and everything else that you fought for stay here.
You can't take anything with you...
Một người đàn ông biết mình đã chết, ông thấy Chúa đến gần với cái va-li trong tay.
Chúa bảo:Nầy con, đã đến lúc đi rồi.
Ngạc nhiên, người đàn ông trả lời:
- Bây giờ sao? Mau ? Con có nhiều dự định...
Rất tiếc nhưng đã đến giờ đi rồi.
Người đàn ông hỏi: có gì trong cái va-li đó vậy?
Chúa trả lời:Những gì thuộc về nhà ngươi.
- Thuộc về con? Chúa muốn nói  những đồ đạc, áo quần, tiền bạc của con?
Chúa trả lời:Những cái đó đã không phải của con; chúng thuộc vào trần gian.
Người đàn ông hỏi: vậy thì có gì trong cái va-li đó vậy?
Ông hỏi: Có phải nó là ký ức của con?
Chúa trả lời:Những cái đó đã không bao giờ thuộc về con; chúng thuộc vào Thời Gian.
- Có phải là những tài năng của con?
Chúa trả lời:chúng đã không bao giờ là của con; chúng tuỳ thuộc vào những tình huống.
- Có phải là các bạn bè và gia đình?
Chúa trả lời: Rất tiếc họ không bao giờ là của con; họ thuộc vào con đường.
- Có phải là vợ và con trai của con?
Chúa trả lời: Họ đã không bao giờ là của con; họ thuộc vào trái tim của con.
- Có phải là thân xác con?
Chúa trả lời: Cái đó đã không bao giờ là của nhà ngươi; nó thuộc vào cát bụi.
- Có phải là linh hồn của con?
Chúa trả lời:Không, cái đó là của ta.
Đầy sợ hãi, người đàn ông lấy cái va-li từ  Chúa và mở nó ra tìm kiếm mà chỉ thấy nó trống trơn.
Nước mắt lăn xuống gò má, người đàn ông thốt lên: Con đã chẳng có gì cả sao???
Thượng Đế trả lời: Đúng, chỉ mỗi thời gian ngắn ngủi mà con đã sống là của mình.
***
Cuộc đời chỉ là thời gian ngắn ngủi--Một khoảnh khắc thuộc về bạn. Đó là lí do để tận hưởng thời gian mà bạn đang có.
Đừng đề bất cứ cái gì bạn nghĩ rằng bạn làm chủ ngăn bạn làm như thế.
Hãy sống bây giờ!
Sống đời của bạn!
Đừng quên sống hạnh phúc; đó mới là điều đáng quan tâm.
Những gì vật chất và mọi thứ mà bạn giành giật đều để lại đây.
Bạn không thể mang bất cứ gì theo ...

Description: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif


Không có nhận xét nào: