29/07/2017

970. HOW THEY SPEAK OF THE FIELDS

     Bài thơ "How They Speak of the Fields" của Shamala Gallagher (nhà thơ, nhà phê bình Mỹ gốc Ấn Độ + Ai -len)


     Bản dịch của Mộc Nhân Lê Đức Thịnh từ nguồn trang "Poetry Foundation"


      
HOW THEY SPEAK OF THE FIELDS:

For us. They say:
just dig your hands into the good, good
soil of the field
you will grow into a child
of our heart.

Be quiet
and work, for you are good
at it, for you are almost
a child of our heart

already. Listen
and we will reward
you. We will reward
you, but don’t talk
- you will want to
have earned the reward.
We will
reward you later,
much, much later.

Are you not
a child of the field, a child
native to the field?

But I have never seen 
my field.
I was born in it
but squeezed

My eyes shut
my eyes hard shut
so I could imagine
another field...
NGƯỜI TA NÓI SAO VỀ QUÊ XỨ:

Người ta bảo với chúng tôi rằng:
khi bạn mong muốn điều tốt đẹp
của quê xứ
trái tim bạn
sẽ trở nên hồn nhiên như con trẻ.

Hãy yên lặng
và làm việc, vì bạn tử tế
vậy đó, bạn đã là
đứa trẻ trong tim của chúng tôi

Nào. nghe nhé
chúng tôi sẽ trao thưởng
cho bạn.
nhưng xin bạn đừng nói gì
bạn cũng chẳng cần phải
nghe gì về phần thưởng.
Chúng tôi sẽ
thưởng cho bạn sau,
thưởng thật nhiều, thật nhiều.

Bạn không phải
là một đứa trẻ
sinh ra từ đất đồng quê xứ sao ?

Còn tôi chưa bao giờ thấy
quê xứ của mình.
dù nơi ấy tôi đã được sinh ra
và nặng lòng ưu tư

Mắt tôi đã nhắm lại
nhắm kín rồi
vậy nên giờ tôi chỉ có thể tưởng tượng
về một quê xứ nào đó mà thôi...


Không có nhận xét nào: