08/04/2013

330. NHỮNG BÀI HỌC CUỘC SỐNG

ST
1. Life isn't fair, but it's still good.
(Cuộc đời chưa hẳn đã đẹp nhưng nó vẫn còn tốt)
2. When in doubt, just take the next small step.
(Khi hoài nghi, chỉ việc bước tiếp một bước nhỏ nữa)
3. Life is too short to waste time hating anyone.
(Cuộc đời quá ngắn để mà phí thì giờ đi ghét ai đó)
4. Your job won't take care of you when you are sick. Your friends and parents will. Stay in touch.
(Công việc của bạn không chăm sóc bạn khi bạn đau ốm, mà là bạn bè và cha mẹ. Vậy, hãy giữ liên lạc)
5. Pay off your credit cards every month.
(Hãy thanh toán các thẻ tín dụng mỗi tháng)
6. You don't have to win every argument. Agree to disagree.
(Bạn không cần phải thắng mọi lập luận. Hãy đồng ý với việc bất đồng ý kiến)
7. Cry with someone. It's more healing than crying alone.
(Hãy khóc với ai đó. Như thế sẽ dễ chịu hơn là khóc một mình.)
8. It's OK to get angry with God. He can take it.
(Cứ việc nổi giận với Thiên Chúa. Người có thể chịu được.)
9. Save for retirement starting with your first paycheck.
(Việc tiết kiệm lúc hưu trí bắt đầu với ngân phiếu lương đầu tiên của bạn.)
10. When it comes to chocolate, resistance is futile.
(Khi nói đến sô-cô-la, kháng cự là chuyện vô ích.)
11. Make peace with your past so it won't screw up the present.
(Hãy làm hòa với quá khứ để nó khỏi đóng chặt hiện tại.)
12. It's OK to let your children see you cry.
(Thật tốt để con cái thấy bạn khóc)
13. Don't compare your life to others. You have no idea what their journey is all about.
(Đừng so sánh cuộc đời bạn với những người khác. Bạn không hề biết cuộc hành trình của họ thế nào đâu.)
14. If a relationship has to be a secret, you shouldn't be in it.
(Nếu một quan hệ phải là một bí mật, bạn không nên ở trong đó.)
15. Everything can change in the blink of an eye. But don't worry; God never blinks.
(Mọi sự có thể thay đổi trong một chớp mắt. Nhưng đừng lo; Thiên Chúa không bao giờ chớp mắt.)
16. Take a deep breath. It calms the mind.
(Hãy hít một hơi dài. Nó làm lắng tâm hồn.)
17. Get rid of anything that isn't useful, beautiful or joyful.
(Hãy loại bỏ bất cứ thứ gì vô ích, không đẹp hoặc không vui.)
18. Whatever doesn't kill you really does make you stronger.
(Bất cứ thứ gì không giết bạn thật sự thì không làm bạn mạnh hơn.)
19. It's never too late to have a happy childhood. But the second one is up to you and no one else.
(Không bao giờ quá muộn để có một tuổi thơ vui vẻ. Nhưng tuổi thơ thứ hai hoàn toàn tùy thuộc nơi bạn, chứ không tùy thuộc bất cứ ai khác.)
20. When it comes to going after what you love in life, don't take no for an answer.
(Khi đến lúc theo đuổi điều bạn yêu thích trong đời, đừng coi tiếng “không” là một câu trả lời.)
21. Burn the candles, use the nice sheets, wear the fancy lingerie. Don't save it for a special occasion. Today is special.
(Hãy đốt các cây nến lên, hãy sử dụng những tấm khăn đẹp, hãy mặc y phục độc đáo. Đừng để dành cho một dịp đặc biệt. Hôm nay là đặc biệt rồi.)
22. Over prepare, then go with the flow.
(Hãy chuẩn bị thật kỹ, rồi cứ để trôi theo dòng.)
23. Be eccentric now. Don't wait for old age to wear purple.
(Cứ việc tỏ ra lập dị ngay bây giờ. Đừng chờ đến tuổi già mới mặc áo tía.)
24. The most important sex organ is the brain.
(Cơ quan tính dục quan trọng nhất là bộ óc.)
25. No one is in charge of your happiness but you.
(Không ai chịu trách nhiệm về hạnh phúc của bạn ngoài bạn.)
26. Frame every so-called disaster with these words ''In five years, will this matter?".
(Hãy đóng khung mọi thứ gọi là tai họa bằng các lời này “‘Trong năm năm nữa, điều này có đáng kể nữa không?”.)
27. Always choose life.
(Luôn luôn chọn sự sống.)
28. Forgive everyone everything.
(Hãy tha thứ cho mọi người về mọi sự.)
29. What other people think of you is none of your business...
(Những gì người khác nghĩ về bạn chẳng phải là chuyện của bạn...)
30. Time heals almost everything. Give time, time.
(Thời gian chữa lành hầu như mọi sự. Hãy cho thời gian, thời gian.)
31. However good or bad a situation is, it will change.
(Dù tốt hay xấu, một tình huống xảy ra sẽ thay đổi.)
32.Don't take yourself so seriously. No one else does.
(Đừng quá quan trọng hóa bản thân. Không ai khác coi bạn như thế đâu.)
33. Believe in miracles.
(Hãy tin vào các phép lạ.)
34. God loves you because of who God is, not because of anything you did or didn't do.
(Thiên Chúa yêu thương bạn vì chính Người, chứ không phải vì những gì bạn đã làm hay không làm.)
35. Don't audit life. Show up and make the most of it now.
(Đừng kiểm toán cuộc sống. Hãy đối mặt và làm nó tốt nhất ngay bây giờ.)
36. Growing old beats the alternative dying young.
(Già đi thì đánh bại được khả năng chết trẻ.)
37. Your children get only one childhood.
(Con cái bạn chỉ có một thời thơ ấu.)
38. All that truly matters in the end is that you loved.
(Tất cả sự thật sự đáng kể là những gì bạn đã yêu mến.)
39. Get outside every day. Miracles are waiting everywhere.
(Hãy đi ra ngoài mỗi ngày. Các phép lạ đang chờ đợi khắp nơi.)
40. If we all threw our problems in a pile and saw everyone else's, we'd grab ours back.
(Nếu tất cả chúng ta quẳng các vấn đề của chúng ta vào một đống, rồi đi xem vấn đề của người khác, chúng ta sẽ lại túm lấy các vấn đề của mình.)
41. Envy is a waste of time. You already have all you need.
(Ganh tị là phí thì giờ. Bạn đã có tất cả những gì bạn cần.)
42. The best is yet to come.
(Điều tốt nhất còn chưa tới.)
43. No matter how you feel, get up, dress up and show up.
(Cho dù bạn cảm thấy thế nào, hãy thức dậy, chỉnh trang phục và đối mặt.)
44. Yield.
(Hãy mang đến.)
45. Life isn't tied with a bow, but it's still a gift.
(Cuộc sống không có thắt nơ, nhưng nó vẫn là một món quà.)
* Đây là bản dịch phần Anh ngữ từ một file Slide Show; nếu bạn đọc quan tâm và muốn xem phần trình chiếu, Mộc Nhân sẽ chuyển tặng qua email.

1 nhận xét:

Sầu Tiêu nói...

mình thích câu 3-6-13-14