13/12/2014

522. VỊ CHUA NGỌT

                       Đinh Công Tôn
                                             dinhcoto3@gmail.com                            


                        Dưới gốc khế
                        Nhớ kẻ ngọt bùi không chia sẻ
                        Để đời sau trách chuyện vong tình


                        Dưới gốc khế
                        Lo sợ giữ tâm không trong sạch
                        Để cái nghèo thèm khát sáu gang

                        Dưới gốc khế
                        Đừng đem máu đào ra thử thách
                        Làm đau lòng câu chuyện chiêm bao
  
                                         Viết cạnh Lều thơ của bạn
                                                   Lập Đông, 2914

                                                Đinh Công Tôn
                                             dinhcoto3@gmail.com

Không có nhận xét nào: